Реаговање – Извртање чињеница и замена теза

УНИВЕРЗИТЕТ УМЕТНОСТИ У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ УМЕТНОСТИ У БЕОГРАДУ
бр.03-281-1
дана:07.8.2013.
Београд

Молим вас да у складу са чл. 47. ст. 1. и чл. 48. ст. 2. Закона о јавном информисању („Службени гласник РС“ бр. 43/2003, 61/2005, 71/2005 и 89/2010) у интегралном облику објавите текст који достављамо поводом изјава господина Звонка Петковића датих у интервјуу под насловом „Декан моћнији од министра“ новинару магазина „Печат“, објављеном у бр. 279, од 02.8. 2013. године.
Објављивање интервјуа са бившим професором Факултета примењених уметности Звонком Петковићем у вашем листу, са извртањем чињеница, заменом теза и неистинама, а пре свега неизношењем главних разлога неизбора у редовног професора, пласирају се широј јавности која не зна и не мора да зна процедуру избора у наставна звања на Универзитету уметности, као и у другим високошколским установама. А то је једина законска основа овог случаја.
Своје незадовољство неиспуњеним амбицијама Звонко Петковић демонстрира на крајње непримерен и недоличан начин.
Избор у звање и заснивање радног односа наставника у високошколским установама, па тако и избор у звање и заснивање радног односа господина Звонка Петковића, регулисан је одредбама Закона о високом образовању, општим актима Универзитета и факултета.
Ради истинитог информисања јавности, радни однос доцената и ванредних професора заснива се на период од пет година, сходно одредбама Закона о високом образовању. Најмање шест месеци пре истека овог периода факултет је, по закону, дужан да распише нови конкурс и да поново проведе процедуру избора у звање ради заснивања радног односа, за дату ужу научну област, што је факултет, у наведеном случају и учинио.
Наставник који је био на том радном месту може равноправно да конкурише за то радно место са другим кандидатима, а предност по закону нема. Једино што руководи комисију за писање извештаја о кандидатима, а која се састоји од еминентних стручњака или уметника из те уже научне или уметничке области, која предлаже Изборном већу факултета одређеног кандидата пријављеног на конкурс, поред испуњености законом предвиђених услова, јесу референце кандидата за избор у тражено звање. Изборно веће факултета је следеће стручно тело које, ценећи извештај комисије прихвата предлог и утврђује га или га не прихвата. Уколико прихвати предлог за одређеног кандидата, предлог са комплетном документацијом свих кандидата доставља на коначно одлучивање, у овом случају Сенату Универзитета, који прегледа и цени извештај о предложеном кандидату. Нажалост, ову инстанцу Звонко Петковић није успео да прође, и није изабран у звање редовног професора ради заснивања радног односа на Факултету примењених уметности.
Звонко Петковић је био изабран у звање ванредног професора за ужу уметничку област Стилска унутрашња архитектура, на основу чега је био у радном односу на факултету на одређено време на период од пет година, у периоду од 29.12.2006. до 28.12.2011. године.
Конкурс за редовног професора за ужу уметничку област Дизајн ентеријера и намештаја расписан је, од стране бившег декана Факултета примењених уметности, 31.8.2011. године.
Комисија за писање извештаја о кандидатима по наведеном конкурсу, именована од стране Изборног већа факултета, на који се, као кандидат, јавио и Звонко Петковић није благовремено доставила извештај Изборном већу факултета, као ни до истека изборног периода, односно истека радног односа Звонка Петковића, па је његов радни однос, по свим правилима, истекао 28.12.2011. године.
Факултет је, без адекватног правног основа, излазећи у сусрет Звонку Петковићу, анексом уговора о раду, продужио његов радни однос до окончања конкурса расписаног за избор у звање једног наставника за ужу уметничку област Дизајн ентеријера и намештаја.
Неблаговремено подношење извештаја комисије или неокончавање поступка избора у звање по расписаном конкурсу не дозвољава продужење радног односа наставника који је већ у радном односу на факултету. Код неблаговременог подношења извештаја од стране комисије факултет једино што може јесте да именује другу, нову комисију.
Изборно веће Факултета примењених уметности именовало је нову комисију за писање извештаја, која је за избор у звање редовног професора предложила кандидата Звонка Петковића. Изборно веће факултета, које у овом случају сачињавају сви наставници у звању редовног професора, а у оквиру којег је и декан као редовни професор, тајним гласањем је усвојило извештај комисије и донело одлуку да се Сенату Универзитета уметности за избор у звање редовног професора предложи Звонко Петковић. Декан факултета, редовни професор Зоран Булајић је по функцији и председник Изборног већа факултета, те одлуке Изборног већа потписује као што потписује и друга акта из своје надлежности, а приликом одлучивања је само један од редовних професора који има право гласа при одлучивању.
Сенат Универзитета уметности, као највише тело и коначна инстанца (ректор, четири проректора Универзитета, декани сва четири факултета Универзитета уметности и по три професора представника факултета чланица Универзитета, иначе сви редовни професори), тајним гласањем, одлучујући по предлогу Изборног већа Факултета примењених уметности да се Звонко Петковић изабере за редовног професора, својом одлуком, бр. 7/33 од 31.01.2013. године, није усвојио предлог Факултета примењених уметности и није изабрао Звонка Петковића у звање редовног професора ради заснивања радног односа.
Благовремено уложен приговор Звонка Петковића на одлуку Сената којом није изабран, Сенат је одбио, одлуком бр. 7/90 од 03.04.2013. године, и потврдио своју одлуку о томе да се Звонко Петковић не изабере у звање редовног професора.
Одлука Сената, којом је приговор Звонка Петковића одбијен је коначна и за факултет обавезујућа, па је факултет, на основу члана 61. став 2. Статута факултета и члана 19. став 2. и став 3. Правилника о условима, начину и поступку предлагања за избор наставника и избору сарадника на Факултету примењених уметности у Београду, којима је прописано да:
„Наставнику, односно сараднику који је у радном односу на факултету и који је учествовао на конкурсу за избор у одређено звање, а који није изабран, декан доноси решење о отказу уговора о раду, истеком периода на који је изабран, ако на факултету нема могућности да се распореди на друго одговарајуће радно место. Неизбором, односно престанком радног односа у складу са Законом, наставник, односно сарадник, губи звање које је имао моментом неизбора, односно моментом престанка радног односа, осим у случају одласка у пензију“, донео решење о отказу уговора о раду, јер на факултету нема могућности да се Звонко Петковић распореди на одговарајуће радно место с обзиром на то да је исти по занимању дипломирани архитекта.
После оваквог следа догађаја и истека уговора о раду Звонку Петковићу, а имајући у виду да је одлука Сената Универзитета уметности за факултет обавезујућа, једина законска могућност је да Звонку Петковићу на факултету престане радни однос.
Господин Петковић, даље у наведеном интервјуу нетачно наводи цитат из решења инспекције Министарства рада, тврдећи да у истом пише: „Звонко Петковић враћа се на посао наставника у звању ванредног професора за област Стилска унутрашња архитектура. Послодавац је обавезан да запосленог пријави на обавезно социјално осигурање, а жалба не одлаже извршење решења.“
Тачан цитат из решења инспекције Министарства рада гласи: „Послодавац је дужан да запосленог врати на рад по пријему овог решења и да га пријави на обавезно социјално осигурање. Жалба не одлаже извршење овог решења.“
У наведеном решењу инспекције рада није наведена ниједна повреда права Звонка Петковића, већ су у образложењу само таксативно наведени догађаји процедуре избора, односно неизбора у звање истог.
Факултет господина Петковића никако није могао да врати на послове наставника јер је именовани истеком изборног периода изгубио звање ванредног професора, а неизбором у звање редовног професора нема услова за заснивање радног односа у наставничко звање, све у складу са Законом о високом образовању.
На решење инспекције Министарства рада факултет је благовремено уложио жалбу.
Што се тиче дописа Министарства просвете, науке и технолошког развоја, на који се господин Петковић позива, јесте упућен факултету и говори о наводној нерегуларности поступка избора, као и о томе да се Звонко Петковић врати на место ванредног професора. Иако испод текста дописа стоји факсимил министра Жарка Обрадовића, факултет по наведеном допису није могао да поступи јер би тиме прекршио одредбе Закона о високом образовању и самим тим поступио незаконито.
Напомињемо да Министарство просвете, науке и технолошког развоја у поступку избора наставника, у складу са одредбама Закона о високом образовању и аутономијом факултета и Универзитета, нема ингеренције.
По горе наведеном допису факултет се обратио Одељењу за инспекцијске послове Министарства просвете, науке и технолошког развоја, молбом за тумачење или објашњење тог дописа. До достављања овог демантија инспекција се није огласила.
На крају, скандалозно је да ваш лист, па и други медији, објављују непроверене информације и неистине чиме флагрантно крше Уставом и законима загарантовано право на тачно и истинито информисање. Право је садашњег декана да јавност обавести о истини, бранећи тиме углед и интегритет факултета на чијем је челу.
Из свих напред наведених разлога дужни сте да овај деманти објавите без измена и упутите извињење због објављивања неистина, како Изборном већу и декану факултета, тако и Сенату Универзитета уметности у Београду, који је донео коначну одлуку о неизбору у звање Звонка Петковића.
За Факултет
примењених уметности
декан факултета
арх. Зоран Булајић, редовни професор

Један коментар

  1. Mislim da je Zvonko Petrovic forsiran od neke politicke opcije cim toliko mesta dobija u medijima a bez pokrica. Ljudi iz struke vrlo dobro znaju ko je on i cime se bavio i koje su mu navodne reference. Sramotan je i nacin na koji se on bori za zvanje. Da li je moguce da novinari objavljuju informacije koje pre toga nisu proverene. Ko im dozvoljava da nas obmanjuju? I zasto bi sada taj novi dekan trebao ikome da se pravda, kad je on u celom izbornom postupku jedan od ucesnika izbornog tela. Degutantan je napad na njega od strane nekog ko po svaku cenu hoce da dobije zvanje. Da nije smesno bilo bi tuzno. Jel to znaci da treba da prozivamo sve koji su slobodoumni i koji su sposobni da prozovu lose pojave u drustvu? Svaka cast novom dekanu sto brani od ovakvih udaraca osnovna nacela integriteta jedne visoko obrazovne institucije.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *