Емануел Макрон нови председник Француске

Након што су објављени први резултати, кандидаткиња крајње деснице Ма­рин ле Пен телефоном честитала победу свом противкандидату. – Највећи број апстинената за последњих 50 година

У дру­гом кру­гу пред­сед­нич­ких из­бо­ра, ко­ји су у Фран­цу­ској одр­жа­ни данас, по­бе­дио је Ема­ну­ел Ма­крон, ја­ви­ле су свет­ске аген­ци­је не­ко­ли­ко ми­ну­та пре за­тва­ра­ња би­ра­ли­шта. Пре­ма на­во­ди­ма фран­цу­ске др­жав­не те­ле­ви­зи­је и днев­ног ли­ста „Монд”, пре­ма пр­вим, не­зва­нич­ким про­це­на­ма, кан­ди­дат цен­тра осво­јио је 65,5 од­сто гла­со­ва, док је кан­ди­дат­ки­ња На­ци­о­нал­ног фрон­та Ма­рин ле Пен осво­ји­ла 34,5 про­це­на­та.

Би­ла је то тр­ка чи­ји су фи­ниш с не­стр­пље­њем иш­че­ки­ва­ли не са­мо у Фран­цу­ској, већ ши­ром Евро­пе и све­та јер се Ма­крон, ли­бе­рал и про­е­вроп­ски кан­ди­дат, су­прот­ста­вљао ико­ни екс­трем­не де­сни­це, евро­скеп­ти­ци­зма и по­пу­ли­зма Ма­рин ле Пен. Улог је био ису­ви­ше ве­ли­ки да би се оста­так Европ­ске уни­је пра­вио да су то са­мо из­бо­ри за ше­фа Је­ли­се­ја и ни­шта ви­ше од то­га.

То­ком да­на сти­за­ле су ин­фор­ма­ци­је да је из­ла­зност ма­ња не­го на прет­ход­ним из­бо­ри­ма. Ка­да је у 17 ча­со­ва на­пра­вљен пре­сек ста­ња, из­ла­зност је би­ла 65,3 од­сто, што је би­ло ско­ро 7 про­це­на­та ма­ње не­го у дру­гом кру­гу 2012. Ан­ке­те су по­ка­за­ле да је из­ме­ђу 25 и 27 од­сто љу­ди с пра­вом гла­сом оста­ло код ку­ће уме­сто да гла­са. Је­дан од ути­са­ка с из­бо­ра је да је и фронт оних ко­ји су твр­ди­ли да су и Ма­крон и Ле Пе­но­ва под­јед­на­ко не­при­хва­тљив по­при­лич­но јак и да је ве­ро­ват­но до­при­нео ап­сти­нен­ци­ји.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *