Aдвокати од сутра у судницама

 Aдвокатура Србиjе сутра након четири и по месеца протеста почиње са радом, пошто су испуњени њени захтеви за измене прописа о jавном бележништву и прописа о паушалном опорезивању адвоката.

Aдвокати у целоj Србиjи, почели су протест са обуставом рада 17. сепрембра прошле године тражећи измене прописа о jавном бележништву, регулисање паушалног опорезивања и смену министра правде, а њихове коjе колеге из Београда недељу дана раниjе су обуставили рад.

После вишемесечних неуспелих покушаjа за договор, краjем године стручни тимови Mинистарства правде и Aдвокатске коморе Србиjе постигли су споразум на основу коjег jе Скупштина Србиjе прошле седмице по хитном поступку изменила одредбе Закона о jавном бележништву, Закона о промету непокретности, Закона о ванпарничном поступку, Породичног закона и Закона о наслеђивању.

Наjважниjе измене са становишта адвокатуре и грађана jе да jавнобележнички запис неће више бити обавезан за све уговоре коjи се тичу промета непокретности.

У форми jавнобележничког записа jавни бележник ће састављати само уговоре о располагању непокретностима пословно неспособних лица и споразум о законском издржавању.

Tакође уговор о хипотеци и заложна изjава се могу на захтев странака саставити у форми jавнобележничког записа када jе потребно да оне имаjу своjство извршне исправе, односно када се на основу уговора о хипотеци и заложне изjаве може непосредно спровести принудно извршење (судско или вансудско) по доспелости обавезе.

За остале правне послове, односно приватне исправе коjе ће сачињавати било грађани било адвокати, предвиђена jе потврда jавног бележника стављањем солемнизационе клаузуле, коjа jе махом уподобљена судскоj овери уговора важећоj до 1. септембра 2014. године.

Солемнизационом клаузулом jавни бележник потврђуjе да jе странкама у његовом присуству прочитан уговор, да су оне изjавиле да он у свему и потпуно одговара њиховоj вољи и да су га своjеручно потписале.

Kалузула о потврђивању се ставља на посебну исправу коjа се jемствеником повезуjе са поднетим уговором, а оба краjа jемственика се причвршћуjу печатним воском, или налепницом и овераваjу печатом jавног бележника.

Jавни бележник ће моћи да одбиjе солемнизациjу у случаjу да странка ниjе пословно способна и када нема уредно пуномоћjе, или када оцени да се ради о апсолутно ништавом уговору.

Изменама закона jе предвиђено да странка у том случаjу има право приговора суду, чиме jе обезбеђена судска контрола рада jавних бележника, а не само приговор Jавнобележницкоj комори, како jе првобитно гласила законска одредба.

Што се тиче питања пореза, због коjег су београдски адвокати 15 дана штраjковали и прошлог лета, Влада Србиjе jе краjем године изменила спорну Уредбу.

Према измењенноj Уредби, предвиђа се да адвокатима паушални порез за 2014. годину буде повећан наjвише 10 одсто у односу на 2013. годину, што jе у скалду са захтевима адвокатуре.

O критериjумима за паушално опорезивање за ову годину и све наредне стручни тимови AKС и Mинистарства финанасиjа преговараће у наредном периоду.

Tоком протеста одложено jе око 100.000 суђења, велики броj саслушања у полициjи и тужилаштву нису могли да се одрже, као ни друге процесне радње, jер адвокати нису желели да поступаjу пред државним одганима.

Поступали су само у оним случаjевима када jе то поступање везано за рок, како не би наштетили интересу своjих клиjената.

Протест jе обележио и jедан броj искључења из адвокатских комора, и то оних адвоката коjи нису поштовали упутство о поступању, односно о забрани пољављивања пред полициjом, тужилаштвом и судом.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *