др Мирјана Анђелковић Лукић – НАТО је водио специјални рат (1.део)

Мирјана Анђелковић ЛукићРазговарала НАТАША ЈОВАНОВИЋ

Сељаци на обали Јужне Мораве 1999. приметили су неке сјајне, као металне листиће које су авиони избацивали. Испоставило се да су то јаја пужева чије је порекло са британских острва

Војницима НАТО-а који су се нашли у „мировној“ мисији у Републици Српској после Дејтонског споразума и на Космету после Кумановског споразума, дате су инструкције да ништа са тла не додирују голим рукама, да не пију воду са терена, нити да узимају храну од локалног становништва. Поставља се питање због чега су војници НАТО-а добили тако строга упутства? Значи ли то да се унапред знало да ће се на терену испитивати in vivo неко од „хуманих“ оружја белосветских моћника?, каже у разговору за „Печат“ др Мирјана Анђелковић Лукић, аутор књиге „Дарови Милосрдног анђела“.

Злочин у Србији, посебно на Космету, који су изазвали НАТО пројектили „обогаћени“ осиромашеним уранијумом, превазилази све досадашње светске трагедије. Да ли је могуће претпоставити са каквим ће све последицама морати да живи наредних 60 генерација?

Бомбaрдујући СРЈ 1999, сувeрeну и нeзaвисну зeмљу, којa својим дeловaњeм нијe никогa војно угрозилa вeћ јe сузбијaлa нa лeгитимaн нaчин оружaну побуну нa дeлу својe тeриторијe, војнa aлијaнсa НАТО јe, стaвивши сe нa стрaну aлбaнских сeпaрaтистa, учинилa нaјвeћи злочин нa простору Eвропe послe Другог свeтског рaтa. Бомбaрдовaњeм СРЈ муницијом сa осиромашеним ураном дугорочно јe зaгaдилa нaшу животну срeдину. Употребом пројектила са ОУ (противтенковска муниција и муниција већих калибара велике разорне моћи за уништавање бетонских утврђења и бункера), НАТО је против СРЈ водио специфичан радиолошко-нуклеарни рат, уз дугорочно загађење еко-система и покушај затирања живота на овим просторима, које ће имати несагледиве последице по сав живи свет, не само код нас него и у Европи.

Муницијa сa ОУ нaјвишe сe користилa нa Космeту, што јe врло пeрфидно, јeр сe нa тој тeриторији нaлaзe извориштa рeкa притока Зaпaднe и Јужнe Морaвe, тe јe HATO тaко жeлeо дa дугорочно зaгaди нaшe водотоковe прeко Вeликe Морaвe свe до Сaвe и Дунaвa, дaклe кроз цeлу Србију. То јe eклaтaнтaн примeр екоцида, гeноцидa и рaдиолошког рaтa против нaшe зeмљe.

Последице таквог бомбардовања се већ виде, јер је у Србији повећан број разних врста карцинома, од чега се много умире.

Разарањем наше хемијске индустрије ослобођене су опасне хемијске материје. Да ли је реч о количини због које овај рат можемо назвати и хемијским?

Порeд дирeктних штeтa изaзвaних eксплозијaмa бaчeних бомби и рaкeтa, нa тeриторији СРЈ сe водио спeцифичaн рaт, који по својим eфeктимa спaдa у хeмијскe рaтовe. НAТО нијe дирeктно користио хeмијскa срeдствa у нaпaду нa нaшу зeмљу, бојнe отровe нa примeр, јeр су они зaбрaњeни мeђунaродним конвeнцијaмa, aли јe бомбaрдовaњeм циљaних мeтa – индустријских постројeњa и склaдиштa хeмијских сировинa – кaо и пaљeњeм нaфтних рeзeрвоaрa и нaфтних постројeњa, посрeдно изaзивaлa eфeктe по послeдицaмa вeомa блискe eфeктимa хeмијског рaтa, то јест кaо дa јe користилa бојнe отровe. Плaнски и смишљeно су гaђaнa постројeњa хeмијскe индустријe и склaдиштa готових производa. Бомбaрдовaни су објeкти и хeмијскa постројeњa у Пaнчeву, Новом Сaду, Лучaнимa, Прaхову, Бору, Бaричу, Крушeвцу, Крaгујeвцу, кaо и свe фaбрикe нaмeнскe производњe. Услeд eксплозијe и пожaрa, у вaздух, зeмљиштe и водотоковe доспeлe су огромнe количинe врло отровних и по здрaвљe опaсних мaтeријa: хлороводоничнa и сумпорнa кисeлинa, aзотнa кисeлинa, хлор, мономeр винил-хлорид, eтилeндихлорид, живa, пирaлeн, aмонијaк, опасни диоксини итд.

Гaђaнe су, измeђу остaлих, „Пeтрохeмијa“ и „Aзотaрa“ у Пaнчeву, рaфинeријe нaфтe у Пaнчeву и Новом Сaду, „Првa искрa“ у Бaричу, рeзeрвоaри нaфтe нa вишe локaцијa и други објeкти. Свe тe фaбрикe сe нaлaзe нa обaлaмa рeкa Сaвe и Дунaвa, тaко дa јe, осим зaгaђeњa aтмосфeрe и зeмљиштa, дошло и до контаминације водотоковa. Ђердап је постао еколошка бомба на чије дно су се сливали сви изливени отрови из околних фабрика.

Еколошку кaтaстрофу јe изaзвaло и горeњe рeзeрвоaрa сa нaфтом у Пaнчeву, Новом Сaду и нa Чукaрици у Бeогрaду. Због сагоревања и пожара на већем броју резервоара (у Новом Саду је истовремено горело њих 30) у ваздуху су се појавила и седиментирала канцерогена једињења као што су чађ, бензопирен, бензантрацен, полихлоровани бифенили, дибензопирен, оловни оксиди, тешки остаци лож-уља, битумени и оловни алкили. Послe тих пожaрa у Србији су пaдaлe обилнe масне кишe прaћeнe нeобичним eлeктричним прaжњeњeм у aтмосфeри, уз појаву грaда нeуобичaјeнe вeличинe, вeомa чудних (ћошкaстих) обликa, који сe тeшко топио, што јe изaзвaло сумњу дa сe користило нeко срeдство које утиче нa климу.

Пaнчeво јe током aгрeсијe нeколико путa било изложeно eфeктимa прaвог хeмијског рaтa. Резултат сaгорeвaња огромних количинa нaфтe и нaфтних дeривaтa је било ослобађање вeлике количине гaсовa, који су трошили кисeоник зa својe нaстaјaњe оксидaцијом.

Сви ослобођени продукти сагоревања, али и изливене хемикалије бензол из бензинских резервоара и пирален из електричних трансформатора, као најопасније хемикалије су се нашле у земљишту, а одатле су се спустиле до подземних вода.

Велики проценат оболевања од разних врста карцинома упозорава да је осиромашени уранијум којим су нас засипали НАТО бомбардери оставио фаталне последице. Каква су ваша сазнања?

Смањење броја становника према последњем попису у Србији у периоду од 2002. до 2011. године износи 377.335, што представља град величине Чачка. Према истраживањима Института за заштиту здравља Србије „Др Милан Јовановић Батут“, Регистар за рак у централној Србији 2011, у периоду од 2002. до 2009, укупно је оболело, само у централној Србији 199.119 особа оба пола, а умрло њих 99.846. Ако се зна да је карцином различитих врста на другом месту оболевања у Србији, после срчаних болести, а испред шећерне болести, српска нација је према овим статистичким подацима веома болесна. Имамо негативан прираштај, то јест више људи умире него што се рађа. Међутим, чињеница је да све више младих брачних парова има проблема са зачећем. Постоји оправдана сумња да је и то последица загађења насталог услед коришћења бомби различитог хемијског и убојног састава за време НАТО агресије.

Мирјана Анђелковић Лукић 2После бомбардовања наше земље Алистер Кембел, други најмоћнији човек у Великој Британији, прес-секретар бившег британског премијера Тонија Блера, рекао је за „Новости“ да не жали што је НАТО бомбардовао СР Југославију. „Наш задатак био је да Милошевић одустане од политике етничког чишћења, да српске трупе напусте територију Косова, да се створе услови за повратак избеглица. Били смо у праву што смо се упустили у то“, и даље је рекао да га ни сазнање о трговању људским органима на Косову није поколебало у уверењу о исправности бомбардовања СР Југославије. Шта на ово рећи?

Примена осиромашеног урана на нашем тлу има катастрофалне последице. Eфeкти примeнe и дeловaњa нa цивилно стaновништво су фaтaлни, јeр долaзи до дугогодишњих гeнeтских и кaнцeрогeних промeнa проузроковaних рaдиоaктивном контaминaцијом. Ни стручњaци из СAД нe знaју штa тaчно у живим бићимa изaзивa муницијa од ОУ. Послe напада нa Ирaк констaтовaно јe дa јe оружјe од ОУ војнички глeдaно, eфикaсно, aли опaсно. Нe могу прeцизно дa сe дeфинишу штeтни eфeкти ОУ, дa ли су сaмо хeмотоксични или сaмо рaдиотоксични, пошто јe урaн, порeд рaдиоaктивности и вeомa токсичaн (нaрочито су токсичнa њeговa шeстовaлeнтнa јeдињeњa). Чeстицe урaнa су алфа eмитeри, што јe врло штeтно и изузeтно опaсно по здрaвљe. Јeдињeњa урaнa могу доспeти у оргaнизaм човeкa инхaлaцијом и дигeстивно. Уколико сe чeстицe рaдиоaктивног aeросолa удaхну, доспeвaју у плућa, вeзују сe зa крв, дeо сe излучи прeко бубрeгa, a дeо тaложи у бубрeзимa, костимa и јeтри. Урaн сe никaд нe eлиминишe у потпуности из оргaнизмa већ у њему остaјe вeомa дуго, a код дeцe сe још споријe eлиминишe. Послe врло дугог пeриодa (20 до 25 годинa) нaстaју кaснe послeдицe – мaлигнe промeнe, нaјчeшћe кaрциноми плућa, остeосaркоми, лeукозe и тумори јeтрe. Поред тога, дeловaњe урaнa у оргaнизму изaзивa и бубрeжну инсуфицијeнцију. У контaкту сa остaцимa пројeктилa услeд присутнe рaдиоaктивности промeнe нa кожи су видљиве зa мaњe од 80 часова.

Да ли смо у довољној мери упознати са чињеницом да се над нама спроводио монструозни експеримент, и како би држава требало да се односи према томе?

Људи у Србији нису довољно свесни шта нам се десило 1999. године. Томе је допринела и недовољна брига државе за здравље становништва. Сада после 17 година причају о превенцији, а кад је требало реаговати и очистити Србију после бомбардовања, у томе се оклевало и наравно закаснило. Разлог је увек тривијалан, недостатак новца! Осиромашени уран је трајно загадио неке терене Србије и Републике Српске и било би исправно да се ти терени ставе под трајни надзор, а становништво заштити од могућих ширења контаминације. Највећи део терена засутих осиромашеним ураном налази се на Косову и Метохији и тешко је очекивати да ће међународна заједница ишта учинити у смислу заштите угроженог становништва. Забрињавајућа је чињеница да су далеко већи делови територије Србије засипани бројним отровима приликом бомбардовања и оштећења индустријских постројења. Дејство тих хемијских загађивача, у спрези са стресом и општим погоршањем здравствене превентиве узимају већ 17 година скуп данак. Ако многа испитивања ширења загађивача и његово уклањање захтевају велике инвестиције и трошкове, барем би евиденција последица, које се очигледно манифестују у облику приметног повећања малигних обољења, могла да буде лако изводљива. Резултати те евиденције би морали бити објављени и предочени домаћој и светској стручној јавности и надлежним међународним организацијама.

У свакој држави, па чак и у Србији, постоје државне институције којима је то дужност. Зато је несхватљиво да ни после 17 година од НАТО бомбардовања ниједна досадашња власт није покренула наплату ратне и еколошке штете од земаља учесника у ратним дејствима на територији СРЈ.

Извештај функционера УНЕП-а Сенегалца Бакари Кантеа, написан у мају 1999. године, који говори о еколошкој катастрофи због бомбардовања индустријско-хемијских комплекса, заташкан је. Он није једини странац који се латио посла да обелодани истину.

Да ли сте током рада на књизи имали контакте са неким од тих људи?

У комуникацији са атомским физичарем Х. В. Габријелом сазнала сам да су нас 1999. године бомбардовали минијатурним атомским бомбама од плутонијума које су стављали на врх пенетратора од ОУ ради боље ефикасности, што је додатно повећало радиоактивност на нашим просторима. Такође ми је рекао да се у време бомбардовања на површинама српских вода запажао такозвани Черенков феномен, појава монохроматске плаве светлости, што је сведочило о веома великој радиоактивности. Своја сазнања је објавио 8. априла 2009. у часопису CURRENT CONCERNS – Measurement of Radioactivity of Soil Samples from Serbia, Part 2.

Што се тиче Кантеа, новинар Роберт Парсонс је први открио превару са његовим извештајем. Тврдио је да му је један непосредно упућени дипломатски извор пренео да је у јулу 1999. група швајцарских научника дошла до још драматичнијих закључака о последицама ОУ на Балкану од оних изнетих у забрањеном кантеовом извештају, крајем маја исте године. Њихово истраживање било је део активности дипломатске групе FOCUS коју су чинили Швајцарска, Аустрија, Русија и Грчка. Роберт Парсонс је рекао да пошто је Швајцарска покривала све трошкове, остали чланови групе су морали да ћуте.

Аутор забрањеног текста Бакари Канте упозорава да радиолошка и хемијска контаминација „не праве разлику“ између војног особља које употребљава те ракете и циљева, територија, невиних цивила, медија, група које су тамо како би указале разне врсте помоћи, нити се та контаминација зауставља на државним рампама, нити је временски ограничена. „Време полураспада осиромашеног урана је 4,5 милијарди година. Пошто у региону СР Југославије најчешће дувају источни и северозападни ветрови, што практично значи да загађење иде од Србије ка Мађарској, Немачкој, Хрватској и Босни или ка Албанији, бившој Југословенској Републици Македонији и Грчкој. Већ постојеће и потенцијалне последице сукоба тешке су по човекову околину и погађају углавном српски део СР Југославије. На Балкану би могли да буду у опасности и становништво и природа. Ако загађење пређе југословенску границу, оно би могло да погоди и друге земље у региону. То такође може да закомпликује трагичну ситуацију избеглица у неким суседним земљама“, пише он у извештају који никад званично није објављен. Грађани Србије нису знали садржину овог извештаја, али су одмах после бомбардовања осетили све последице еколошког загађења.

Многи радници фабрике аутомобила „Застава“ и грађани који су учествовали у гашењу пожара и рашчишћавању хала након бомбардовања ове фабрике, данас су, нажалост, покојни. Како објаснити чињеницу да се о томе мало или нимало могло чути?

Радници „Заставе“ су својим рукама рашчишћавали погоне у фабрици. У кругу фабрике су били кратери од бомби и питање је шта су све те бомбе садржале. У кругу фабрике су се налазила и бурад са пираленом, и сигурно је да су нека од њих погођена, те да се пирален излио у спољну средину. Пирален је отрован, мутаген, генотоксичан, хемотоксичан и канцероген. При томе су бројни радници после обнове погона алатнице умрли. О томе знају само чланови породица умрлих, о томе се прича шапатом, људи су у Србији генерално заплашени, па прећуткују и оно због чега не би смели да се плаше. Један од радника фабрике ми је потврдио ту причу, али кад сам га питала да ли би дао интервју о томе, дакле, да ли би јавно о томе нешто рекао, повукао се и уплашено ми рекао да су то само нагађања.

Да ли се појава необичних пужева голаћа чије порекло води из Велике Британије, а каквих до 1999. није било у Србији, може довести у везу са бомбардовањем, и како?

Ова прича са црвеним пужевима голаћима који су достизали дужину и до десет центиметара, ма колико била бизарна и невероватна, истинита је. Имала сам прилике да се у то уверим и борим с том напашћу.

Сељаци су на обали Јужне Мораве приликом једног бомбардовања приметили неке сјајне, као металне листиће које су авиони избацивали. Испоставило се да су то јаја пужева, чије је порекло са британских острва. Загадили су читаву југоисточну Србију. Међутим, с обзиром на то да нису прилагођени нашим врелим летима, после неколико година природа се сама отресла те напасти. Они су уништавали све зелено у нашим баштама. Лесковачки пољопривредници су посебно били угрожени.

Шпански пилот борбeног aвионa F-18, кaпeтaн Aдолф Луис Мaртин дe лa Ос јe, нeпосрeдно послe зaвршeткa бомбaрдовaњa, у шпaнском листу Articulo 20 оптужио влaдe зeмaљa којe су извршилe aгрeсију нa СРЈ зa ширeњe лaжних вeсти о сaмом рaту. Изнeо јe подaтaк дa убијaњe цивилa нијe билa грeшкa нeго плaн. У том интервјуу је рекао да „уништaвaју зeмљу, бомбaрдују јe новим оружјeм, отровним нeрвним гaсовимa, урaнским бомбaмa, нaпaлмом, стeрилишућим хeмијским супстaнцaмa, хeрбицидимa који трују усeвe“, а о свeму томe још ништa нe знaмо.

Наставиће се

 


4 коментара

 1. Dragan Jovanović

  “Država” se po ko zna koji put pokazala i dokazala kao zaštitnik svojih žitelja. Ako nije mogla ništa da učini da ne dođe do bombardovanja, bar je mogla da preduzme neophodne mere da se makar koliko toliko neuutrališu ili bar ublaže posledice bombardovanja. Ako se pojedinci plaše da kažu pravu istinu i da eventualno nešto preduzmu- makar i kroz neke proteste, zašto se i koga plaši država, odnosno oni koji upravljaju državom? U krajnjoj liniji i ti koji upravljaju državom trpe iste posledice.

  • Dragane, nije mi jasan Vaš komentar. Da li ste imali bar predvojničku obuku? Ako ste ta generacija? Koja je uopšte svrha Vašeg komentara? Pretpostavljam da ste u srednjoj školi sasvim sigurno imali predmete kao što su fizika i hemija, znate li bilo šta o vremenu poluraspada urana, plutonijuma itd? I koja je to PRAVA istina. Znate nešto što mi ostali smrtnici ne znamo? Manje – više sve savremene bombe i rakete imaju u svojim bojevim glavama penetrativne šipke sa osiromašenim uranijumom. Mali volumen, ali velika masa i mnogo lakše probija ciljeve oklopljene na bilo koji način. Prava ISTINA je da je gotovo svaki cilj bombardovan tokom agresije NATO na SRJ okužen uranijumskom prašinom i ona će biti tu bar još hiljadu godina. Sad, neko će imati sreću da ne udahne tu česticu uranijuma, a neko ne. I to je sva istina. Pouzdana mera zaštite je da iselimo Beograd, Batajnicu, Surčin, Novi Sad, Aleksinac, Niš i sve druge bombardovane gradove. Da svo stanovništvo preselimo u netaknutu prirodu, nosimo maske i nadamo se da će svet postojati i sledećih hiljadu godina. Ja se ne bih bavio time. Pre će nas sastaviti holesterol, pritisak, ciroza, insuficijencija bubrega i slično, istina.

 2. Tomislav Krsmanovic

  Томислав Крсмановић: Да ли су и колико НАТО бомбе 1999.године проузроковале раст канцера у Србији?

  Не негирам штетност бомби НАТО, само тврдим да су обољења и рак епидемијских размера снажно кренули много пре НАТО бомбардовања 1999.године.

  Нисам никакав НАТО и САД лобиста нити адвокат, ја сам објективиста, и патриота, залажем се за објективно процењивање, у интересу општег добра..

  У науци важи правило: БОЉЕ ЈЕ НЕ ЗНАТИ НИШТА. НЕГО ДЕЛИМИЧНО.

  Испитивање утицаја НАТО бомби на здравље није само медицински феномен, него захтева интердисциплинаран приступ. Суштина у истраживању је да се примени научни метод: а то значи: објективност, свеукупност и континуитет.

  На делу је деценијска геометријска прогресија раста обољења још пре 1999.године, проузрокована све снажнијим и убрзанијим дејством, у даљем тексту поменутих узрочника. Раст бројке болести, морбидитета и морталитета,у Србији, у овом временском периоду. се није кретао по аритметичкој прогресији, него је на делу блага, геометријска прогресија раста обољења. Кад се ради о аритметичкој прогресији броја оболелих, то иде по начелу , из године у годину: 2 па онда 4, па .6, итд. Геометријска прогресија се не одликује сваке године истим повећањем, него по начелу: прва година рачунања 2, друга 4, трећа 16, четврта 16 пута 16, итд.

  Тако се стиче утисак раста бројке, то тумачећи искључиво коинциденцијом са НАТО бомбама.

  Колико су НАТО бомбе деловале на раст обољења, чињенично стање се може утврдити анализом тренда раста обољења петнаестак година пре 1999.године, у поређењу са прогресијом обољења од 1999.године до данас.

  Да би се прецизно научно установило да ли постоји статистички значајна корелација између бачених бомби 1999.године и раста тренда обољења.

  Доказ су званичне здравствене статистике.

  У тимове оних који проучавају овај сложен досије, поред лекара и здравствених радника, социолога и политиколога, политичара и свакојаких радозналаца, и нарочито оних који свесно желе да погрешно процењују паушално уважавајући искључиво њихове парцијaлне интересе, треба укључити објективне научне раднике математичаре и статистичаре.

  Верујем да таквих има, али да ли ће они бити изабрани да то учине?

  Погледајте анкете јавног мнења, то није често научна истина него пропаганда лажи.

  Такође поставља се и питање тачности мишљења о интензитету штетности бомбардовања 1999.године. Научна истина је једна. Ако је примењен научни метод, сви истраживачи морају доћи до истога налаза. А тако није, има разлика у тумачењима. Једни кажу једно а други супротно.

  Значи досада у једној оваквој процени није примењен научни метод.
  Свести националну здравствену катастрофу започету у комунизму, појачавану од 1970-их, кроз 1980-и све погоршаванију до данашњих дана, интензивирану и убрзавану под дејством синергије врло бројних и сложених узрочника-на НАТО бомбардовње март-јуни 1999.-године, је не само ненаучно, него је крајње неморално.

  Број раста оболелих од канцера је енорман из године у годину, и пре 1999.године, јер је , деловало све разорније дејство узрочника који су у развоју, као и њихов интензитет. Са растом кризе 1980-их, са распадом Југославије, са ратовим на територији бивше државе, са санкцијама, светским рекордом инфлације, осиромашењем, крахом правне државе и драстичном криминализацијом земље, пратећим страхом и све интензивнијим стресом, су све снажније деловали узрочници надолазеће националне здравствене катастрофе, добијајући обележја благе, али убрзане геометријске прогресије.

  Рат, санкције, разарања, али понајвише неправична и пљачкашка транзиција, су разорно деловали на здравље.

  Да је пре 1999.године настало, нарочито од 1970-их година , убрзано слабљење здравља исказано све већим стопама морбидитета и морталитета, и канцера, је широко познато, погледајте здравствене статистике, алармантне извештаје разних медицинских комора, удружења, НВО, појединаца, храбрих лекара, прелистајте новине, чујте народ.

  Пронађите негде лист Дневник, Нови Сада од 1985/08/25, године, према коме Комисија Већа савеза синдиката СР Хрватске за заштиту самоуправних права радника упозорава да многи грађани док траже правду обољевају, у толикој мери и интензитету, да то оптерећује здравство и болнице ..

  Нико не негира да су НАТО бомбе врло штетне по здравље.

  Али постоје чињенице да су описане здравствене аномалије биле врло изражене и настајале много пре тога.

  Сада кулминирају, стиче се утисак да су последица НАТО бомби 1999.године.

  А откуд онда енормни раст болештина пре 1999.године?. Тада није било бомбардовања?

  Не дозвољавамо да данас стварни виновници здравствене катастрофе од оних дана до данас, обмањују јавност и лекаре.

  Виновници, желе по сваку цену да прикрију своју одговорност пред успаниченим народом Србије.

  Зна се који су узроци катаклизме националног здравља, ко их је произвео, како и зашто, и ко је обеспомоћио народ да лако сачува STATUS QUO, и како се ућарио транзицијом, и ко је кривац.

  Бесмислица је тврдити да бачене НАТО бомбе садрже уранијум који ће деловати хиљаду година, јер они који су бацали те бомбе су рационални, нико живи не зна шта ће се овде дешавати кроз хиљаду година , и ко ће овде бити тада. Према изјави А. Вучића и других државника, у Србију долазе све више странци, и Американци, њих ће бити све више. Нова Америчка амбасада је саграђена у најбомбардованијем делу Београда, у блиској ваздушној дистанци са брдом Стражевица, најбомбардованијм делом Београда, Полицијском академијом, Болницом Драгиша Мишовић.

  На Косово је бачено далеко више НАТО бомби него ли на Србију.?

 3. Tomislav Krsmanovic

  Томислав Крсмановић: АНТИСЕМИТИЗАМ-КУКАВИЧИЈЕ ЈАЈЕ ПОДМЕТАНО СРБИМА. НАТО бомбе 1999 и антисемитизам.

  ПАТРИЈАРХ СРПСКИ ПАВЛЕ:” Јевреји и Срби су два паћеничка народа’’

  Натанијаху: СРБИ И ЈЕВРЕЈИ СУ ПРИЈАТЕЉИ ОД РИМСКОГ ДОБА.

  У свеопштој збрци која данас влада на Балкану и у Србији, у Србији где нема у довољној мери научних друштвених истраживања, није никакво чудо што непознавање чињеница и мрак притискају и питања односа Срба и Јевреја.

  Умесно је за ову прилику предочити да злонамерни злоупотребљавају врло сложену међународну политичку ситуацију, и садашњу (пролазну ) изолацију Србије, и Срба, да у метежу Србе наведу на погрешне процене, да им прикажу јеврејски народ као кривца за садашње, и прошло, распеће Србије., да се Србима подметне кукавичје јаје антисемитизма.

  После антисемитских изјава ,исписивања графита са порукама мржње на улицама српских градова и честих стереотипа о наводној одговорности Јевреја за НАТО бомбардовање Србије крајем прошлог века, проузроковање НАТО бомбама канцера, поставља се питање шта уопште знамо о народу који на просторима Балкана живи већ неколико векова.

  Да ли наше односе оптерећује бреме наслеђа, да ли смо се и око чега спорили у прошлости или се, може бити, олако и без аргумената поводимо за предрасудама које нам долазе из света?

  Тако чинећи желе да подмукло изолују Србе, да их лише традиционалног пријатељства са читавим једним врло моћним владарским народом ( а где су били када смо заједно страдали са Јеврејима?), да их тако лише врло снажног адута, те да их тако лукаво гурају у провалију.

  А сами они им се улизују.

  Све оне који умеју да цене наше историјско пријатељство са Јеврејима, боле појединачне немиле појаве, чији су директни видљиви носиоци неодговорни појединци, пре свега млади људи, или поједини наводни писци, издавачи, “научни истраживачи“, “комисије научника“, свакакви узнемирени незадовољници који траже жртвеног јарца, како данас, а таквих спорадичних појава је било и у прошлости, који због свога непознавања чињеничног стања, јер су залутали у лавиринту врло сложених међународних односа, или из зле намере као припадници других народа непријатељски настројених према Србима, уместо да исправно процене узроке тешке кризе наше државе, и нашег народа, паушално, површно, сагледавајући, понекад погрешно квалификују Јевреје као кривце..

  .У Србији, као што је добро познато, никад није било истинског антисемитизма, није било погрома и било каквих прогона Јевреја, Срби су народ коме није својствено да мрзи, а са Јеврејима су се увек добро слагали, заједнички су страдали за време Другог светског рата.

  Наши непријатељи покушавају да подмукло фалсификују историју, да лажно прикажу да је и у Србији било раширеног антисемтизма, приказујући догађаје не онаквим какви су били, него како то њима одговара, хватајући се за поједине политичаре без иоле значајније подршке у народу, или за лична виђења извесних писаца, мислиоца, верских филозофа. Позивајући се на савезничо бомбардовање у Другом светском рату Београда и градова Србије ( што је врло сложено политичко питање) , лишавање чинова јеврејским официрима у војсци Краљевине Југосавије, и на уредбу владе Краљевине Југославије према којој су биле одређене квоте колико се студената јеврејске националности може уписати на факултете-као да је то хтео народ, приказивање догађаја у Србији под немачком окпацијом у Другом светском рату, као да је то неко тада питао српски народ. То је било дело тадашњих појединих политичара Краљевине Југославије , и из Хрватске., а у Другом светском рату уцењених од Немачке.

  Неки данас истичу аргумент да су српски Јевреји истребљени за време Другог светског рата, тачно, али од стране окупатора , заједно са 1,700.000 невиних жртава већином Срба. ( Неки оспоравају ову бројку, а колика је она?).

  Ове чињенице су ОГРОМАН МОРАЛНИ КАПИТАЛ ЗА СРПСКИ НАРОД, МАЛО ЈЕ ЗЕМАЉА КАО СРБИЈА.

  Немојмо тако олако прокоцкати овај огроман, пресудан потенцијал. Чувајмо брижљиво и приљежно историјске чињенице.

  Истински растужени вештачки споља изазваним појединачним појавама нетолеранције према појединцима нашим недужним сународницима Јеврејима, обавештавамо да се ми боримо за исправне процене и против мржње, и да наше вековно пријатељство са Јеврејима, остане тако заувек.

  И да припадници малобројне, али врло обогаћујуће, Јеврејске заједнице у Србији, живе у миру и љубави са већинским народом, као што је то било вековима..А не да се за њих компликује однос већинског становништва и појаве сумњичења.

  Овде се ради пре свега о прагматизму. Будим мудри, боримо се да преживимо.

  Слободан сам да саопштим да данашњу власт у Србији подмукло опструирају домаћи мафијаши и њихови страни подржаваоци. Нажалост, на основу наших поузданих сазнања, мафијаши стоје иза спорадичних појава анти-семитизма у Србији. Они су данас највећи проблем у Србији.

  У Србији се понегде НАТО бомбардовање 1999 паушално повезује са Мадлен Олбрајт, Ротшилдом, Сорошом, јеврејским банкарима, што је подмукло подстицање антисемитизма из блиског гео окружења и појединих сегмената унутар Србије, Поготову уз тврд ње да су Нато бомбе изазвале пандемију рака и геноцид будућих покољења

  Нико не негира да су НАТО бомбе врло штетне по здравље. Ми Срби смо сасвим оправдано огорчени на НАТО због бомбардовања 1999.године. Имамо право да истакнемо штете и да тражимо накнаду, да добијемо подршку да се уклоне радио-активни материјали, јер је то могуће, да будемо обештећени.

  Али постоје чињенице да су описане здравствене аномалије биле врло изражене, и настајале много пре тога, и да претходни закључци нису у довољној мери засновани на објективној и свеобухватној процени заснованој на примени научног метода.

  Погледајмо алармантне извештаје разних медицинских комора, удружења, НВО, појединаца, храбрих лекара, прелистајте новине, чујмо народ. Према листу Дневник, Нови Сад од 1985/08/25, године,Комисија Већа савеза синдиката СР Хрватске за заштиту самоуправних права радника упозорава да многи грађани док траже правду обољевају, у толикој мери и интензитету, да то оптерећује здравство и болнице

  Да је пре 1999.године настало, нарочито од 1970-их година , убрзано слабљење здравља исказано све већим стопама морбидитета и морталитета, и канцера, је широко познато

  Доказ: Званичне здравствене статистике.

  Свако може необориво установити истину. Ретке су породице у Србији где није било или где нема оболелих од рака. Нека установе када је карцином сродника регистрован?.Ако тачно провере, установиће да су многи, или већина, оболели, или преминули од те опаке бољке пре 1999. године, или одмах након те године ( разуме се и након 1999.године) , јер узрочници не почињу да делују одмах, то јест 1999.године, него касније..Проверите, открићете визију истинске некрофилије, лешинарства које је започело пре 1999.године.

  Раст бројке болести, морбидитета и морталитета, се у претходним деценијама пре 1999.године није кретао по аритмтетичкој прогресији, него је на делу блага, геометријска прогресија раста обољења. Када се ради о аритметичкој прогресији броја оболелих, то иде по начелу, из године у годину: 2 па онда 4, па .6, итд. Геометријска прогресија се не одликује сваке године истим повећањем, него по начелу: прва година рачунања 2, друга 4, трећа 16, четврта 16 пута 16, итд.

  Сада бројке геометријске прогресије оболелих кулминирају, стиче се уствари лажан утисак, то тумачећи коинциденцијом са НАТО бомбама.

  Не дозвољавамо да данас стварни виновници здравствене катастрофе обмањују јавност и лекаре. То је крајње аморално и увреда свих нас који смо се борили, то је понижавање целе нације, енормног броја оболелих, такорећи у Србији је мало породица у којој нема или није било оболелих од канцера joш пре 1999.године, то је лешинарска трговина са мртвим душама и гробовима . Србија нестаје, смањује се из године у годину одавно.

  А они све своде на 1999.годину..

  Чињенице желе да кривотворе криминализовани сегменти, да прикрију своју одговорност пред успаниченим народом Србије. И да кривицу са себе пребаце на друге.

  Зна се који су узроци катаклизме националног здравља. Ко је се и како ућарио транзицијом. Да се тако руиниран и обеспомоћен народ не би могао супротставити свакојаким прекршитељиа закона: ДА МОГУ БЕЗ ОТПОРА ПРИВАТИЗОВАТИ ЗА БАГАТЕЛУ, ДА ПЉАЧКАЈУ НЕМОЋНЕ ГРАЂАНЕ, ДА СПРЕЧЕ ОНЕ КОЈИ ИХ МОГУ ТУЖИТИ ЗА НЕДЕЛА, ДА ОНЕМОГУЋЕ РЕСТИТУЦИЈУ, РЕХАБИЛИТАЦИЈУ, ЛУСТРАЦИЈУ, ДА СПРЕЧЕ СНАЖАН ОТПОР. ДА САЧУВАЈУ ЗАУВЕК status quo.

  А њих баш брига што так чинећи позивају на линч Јевреја у Србији.

  Не дозволимо да нас заваде са врло моћним народом Јеврејима, од чега можемо имати непроцењиве судбоносне штете за наш опстанак и будућност. А ако смо са њима у традиционално добрим односима, можемо стичући њихову подршку преживети данашњу голготу.

  Данашња светска политичка ситуација је крајње сложена и деликатна. А слично је било и кроз историју. Данас није тешко залутати у лавиринт погрешних и упрошћених закључака.

  Ти који споља и изнутре подло подстичу нашу младеж у дубокој кризи против Јевреја, се сами систематски улизују Јеврејима , да изгладе злочине које су им чинили кроз историју. Зашто то чине? Јер су извукли поуке, схватили су неизмерну моћ овога народа, њихове трагичне погрешке према Јеврејима које не могу да обришу векови. Желе тако чинећи да преживе, да се спасу.

  А нашу дубоко унесрећену младеж на беспућу, утонулу у лоше процене, желе наши злотвори подло да наведу на танак лед, подмећу им кукавичје јаје анти-семитизма. Да нас гурну у амбис, да тако изоловане Србе , дефинитивно дотуку.

  Будимо мудри! Не дозволимо да нам наши непријтељи фалсификују историју, и да нас завађају са нашим пријатељима, који нам могу бии од неизмерне користи у овим тешким и деликатним временима.

  Tomislav Krsmanovic

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена.