Златиборске недоумице

Поштована господо,
Поступајући по налогу Слободана Јеремића и Јанићија Јеремића, клијената моје канцеларије, слободан сам и одговоран да демантујем текстове које сте објавили, у два наставка, у Вашем листу, у вези са политичким и другим дешавањима на Златибору и Општини Чајетина.
Садржина објављених текстова врви од полуистина и неистина, без навођења било каквог доказа у вези са тврдњама које без потребног нивоа знања и било каквог уважавања документације износе саговорници ваше новинарке.
У најмању руку је чудно да човек од струке, какав сте Ви господине Вучелићу, не позове и другу страну, да чује истину и да се прича документује брдом документације, која је формирана у последњих 50 година. Много пре и без било каквог утицаја „Клана Јеремића“, како је Ваша новинарка крстила браћу Јеремић.
Истине ради, подсећам Вас да је медијска хајка на Златибору започела почетком месеца априла ове године, пошто је Горан Обрадовић, одборник у Скупштини Општине Чајетина и председник Одборничког клуба Српске напредне странке у Скупштини, председнику општине поставио питања у вези са куповином пословног простора од Привредног друштва „ДАНИЦА“д.о.о. Чајетина и грађењем Цркве на Златибору.
Чињеница је да председник Општине Чајетина до данас није одговорио на та питања. Али је супротно својој обавези кренуо у медијску хајку на Слободана и Јакшу Јеремића, не бирајући при том средства и заборављајући да је Он на челу те општине већ пуних 12 година.
Без намере да улазим у полемику са председником Општине Чајетина, и то из разлога што нисам политичар, a о струци са њим не могу расправљати, у даљем тексту овог писма износим само чињенице засноване на писаним исправама, које су као докази изведени у разним управним поступцима које је водила Општинска управа у Чајетини или надлежни судови у Ужицу и Чајетини.
Слободан и Јакша Јеремић на гомилу неистина садржаних у текстовима објављеним у Вашем листу одговарају на следећи начин:
1) Јакша Јеремић на Златибору нема никакву непокретност у свом власништву. Он никад ништа није градио, нити је нелегално изградио било какав објекат, па је искључено да је сам себи могао издавати дозволе за грађење или потписивати било какве акте у функцији општинског јавног правобраниоца, коју је обављао у времену од 2008. до марта 2012. године. Због вашег текста ваља да се зна да је Јакша рођен 1974. године, па је ваљда јасно да он није могао бити јавни правобранилац 1994. године, како се то неистинито наводи у тексту.
2) Слободан Јеремић, са својим другим сином Владимиром, сувласник је пословног објекта „КЕДАР“ изграђеног на кат.парцели број 4572/63 КО Чајетина. Тај објекат има површину од 327 м2 у основи. Кат.парцела број 4572/63 има површину од 3.635 м2.
3) Кат.парцела број 4572/63 КО Чајетина својевремено уписана на пословно име (фирму) Друштвеног грађевинског предузећа „ЗЛАТИБОР“ Ужице, и то на основу закључка Скупштине Општине Чајетина, број 06-46/84 од 14.06.1984. године, којим је ДГП „ЗЛАТИБОР“ Ужице доделила „… на трајно коришћење, ради изградње одмаралишта за своје потребе, неизграђено грађевинско земљиште у месту П. Воде, КО Чајетина, и то: – кат. парцела број 4572/63 у површини од 3.635 м2.“ (Закључак постоји у спису предмета Општинске управе у Чајетини који се води под бројем 463-27/10-02 – одређивање земљишта за редовну употребу објекта КЕДАР).
Чудно је да вам председник општине није ставио на увид списе тога и других предмета у којима Општинска управа у Чајетини, на начин непримерен Србији као правној држави, грубо крши законске и друге прописе и игнорише чињенице и доказе, у поступцима у којима су странке Слободан и Владимир Јеремић.
4) ДГП „ЗЛАТИБОР” Ужице на кат. парцели број 4572/63, по уредно прибављеној грађевинској дозволи издатој решењем Општинске управе у Чајетини, број 351-296/84-02 од 18.10.1984. године, изградио је објекат постојећи – КЕДАР, који је данас у својини Слободана и Владимира Јеремића.
Ноторна је дакле неистина, која се упорно понавља у последњих 2 месеца, да је Слободан Јеремић изградио овај објекат и да је објекат изграђен без грађевинске дозволе.
5) ДГП „ЗЛАТИБОР“ Ужице, по окончаној изградњи објекта постојећег – КЕДАР, Општинска управа у Чајетини, решењем број 351-7/88-02 од 15.03.1988. године, издала је уредну употребну дозволу за тaj објекат.
Употребна дозвола за тај објекат фигурира дакле равно 25 година и није издата Слободану Јеремићу већ ДГП „ЗЛАТИБОР“ Ужице.
6) У судском извршном поступку који је пред Општинским судом у Чајетини вођен под бројем И.92/02, (у којем је ДГП „ЗЛАТИБОР“ Ужице имао положај извршног дужника), куповином на рочишту за јавну продају, Мирољуб Радојевић и Слободан Јеремић стекли су право својине, сваки у једној половини дела, на објекту постојећем КЕДАР, површине 327 м2 у основи, саграђеном на катастарској парцели број 4572/63 КО Чајетина.
Комплетна документација о том поступку постоји у предмету Општинског суда у Чајетини број И.92/2002, али и у више предмета Општинске управе у Чајетини.
Та документација добро је позната председнику Општине Чајетина, па очекујемо да Вам је стави на увид и коришћење. Ово само истине ради, али и да се Јеремићима не би спочитавало да су Вам давали некакву документацију која је „непозната” општинским оцима.
7) Уговором о купопродаји закљученим између Мирољуба Радојевића као продавца и Владимира Јеремића као купца овереним пред Општинским судом у Чајетини. Мирољуб је свој идеални удео од једне половине дела продао и пренео на Владимира.
И овај уговор се налази у више предмета који се у разним управним поступцима воде пред Општинском управом у Чајетини.
За ову куповину Владимир је подигао кредит код „Хипо банке“ у Чачку. Овај уговор ћемо Вам ставити на располагање, кад год Ви то затражите.
8) Пошто је Општински суд у Чајетини донео напред наведено решење И.бр. 92/02 од 27.10.2003. године, Слободан Јеремић, дана 10.11.2003. године, подноси захтев за легализацију објекта КЕДАР изграђеног на кат.парцели број 4572/63, не знајући да је тај објекат изграђен у свему \ складу са уредно прибављеном грађевинском дозволом издатој решењем Општинске управе у Чајетини, број 351-296/84-02 од 18.10.1984. године. Не знајући ни то да је за тај објекат постојећи, по окончаној изградњи, решењем Општинске управе у Чајетини број 351-7/88-02 од 15.03.1988. године, издата уредна употребна дозвола.
9) За потребе поступка легализације, по налогу Општинске управе у Чајетини, урађен је пројекат препарцелације који је потврђен, али недуго после тога поништен од стране исте Општинске управе.
Пројекат препарцелације урађен је искључиво због тога што је Слободан Јеремић, тек у току поступка легализације сазнао да је предметни објекат постојећи КЕДАР, осим на својој базној кат.парцели број 4572/63, мањим делом изграђен и на суседној кат.парцели број 4572/5, која је на коришћењу код Општине Чајетина.
Била је то наравно грешка градитеља тога објекта, бившег ДГП „ЗЛАТИБОР“ из Ужица и Општинске управе Чајетина која је то дозволила.
Истине ради, објекат постојећи КЕДАР у суседну кат.парцелу број 4572/5, која је на коришћењу код Општине Чајетина, „ушао“ је са 20 м2.
10) У току поступка легализације Слободан Јеремић, стицајем случајних околности, сазнаје да је објекат постојећи КЕДАР изграђен уз уредно прибављену грађевинску дозволу издату решењем Општинске управе у Чајетини, број 351-296/84-02 од 18.10.1984. године и да је за исти објекат по окончаној изградњи прибављена уредна употребна дозвола издата решењем Општинске управе у Чајетини решењем број 351-7/88-02 од 15.03.1988. године.
11) Пошто је сазнао да је објекат КЕДАР, осим на својој базној кат.парцели број 4572/63, мањим делом изграђен и на суседној кат.парцели број 4572/5, Слободан Јеремић Општинској управи у Чајетини подноси захтев за издавање допунске употребне дозволе, којом би се констатовало да је објекат постојећи изграђен на обе напред наведене кат.парцеле.
Општинска управа у Чајетини поступајући по том захтеву, а пошто је извела доказе наведене у образложењу, доноси допунско решење број 351-7/88-03 од 07.04.2010. године, којим се на основу изведених доказа констатује „ … да је ГРО ‘Златибор’ ООУР ‘Градња’ Титово Ужице, одобрена употреба објекта за смештај и исхрану радника на Партизанским Водама, изграђеног делом на катастарској парцели број 4572/63 КО Чајетина и делом на катастарској парцели број 4572/5 КО Чајетина по одобрењу број 351-196/84-02 од 18.10.1984. године, па је одлучено као у диспозитиву овог решења.“
Правним насиљем, супротно свим нормама цивилизованог правног поретка, без спровођења било каквог поступка, извођења било каквих доказа и без учешћа Слободана и Владимира у поступку, Општинска управа у Чајетини доноси решење број 351-7/88-03 од 03.01.2013. године, којим поништава напред наведено допунско решење број 351-7/88-03 од 07.04.2010. године. Заборавили су општински оци да они нису изнад и мимо закона и да је њихово поступање подложно контроли надлежног министарства.
Поступајући по жалби Слободана и Владимира изјављеној против напред наведеног решења, Министарство грађевинарства и урбанизма доноси решење број 361-351-00007/2013-06 од 05.02.2013. године којим поништава решење Општинске управе у Чајетини број 351-7/88-03 од 03.01.2013. године, као незаконито.
Ноторна је дакле неистина да је допунску употребну дозволу сам себи издао и потписао Јакша Јеремић. Он то једноставно није могао учинити.
12) Посебно истичемо да постоје бројне индиције да је Општинска управа у Чајетини прикрила постојање грађевинске и употребне дозволе за објекат постојећи КЕДАР, издате бившем ДГП „ЗЛАТИБОР“ Ужице, и то искључиво са циљем да неосновано оствари приходе њиховим поновним издавањем у поступку легализације.
13) После сазнања да је објекат КЕДАР изграђен на основу уредно прибављених грађевинске и употребне дозволе. Слободан и Владимир Јеремић, дана 18.04.2010. године, повлаче захтев за легализацију у предмету првостепене управе, број 351-967/2003-03, који је поднет 10.11.2003. године. Ово напросто из разлога што је тај њихов захтев изгубио сваки основ и рацио.
14) После повлачења захтева за легализацију, Слободан и Владимир Јеремић, Општинској управи у Чајетини, дана 26.04.2010. године, подносе нови и независан захтев – захтев за одређивање земљишта за редовну употребу објекта постојећег КЕДАР.
Овај захтев заведен је код Општинске управе у Чајетини под бројем 463-27/10-02, и по њему је поступано, али до данас није донета никаква одлука, иако је од подношења тога захтева протекло више од две године.
Да је по том захтеву поступано у посебном поступку непобитно произлази из акта Општинске управе у Чајетини, број 463-27/10-02 од 02.06.2011. године, којим се Слободан и Владимир Јеремић „Позивају… да …. допуне поднети захтев за доношење решења о одређивању земљишта за редовну употребу објекта на кат.парцелама број 4572/5 и 4572/63 КО Чајетина, заведен код ове управе под бројем 463-27/10-02, тако што ће сходно члану 70. став 4. Закона о планирању и изградњи…“
Посебно истичемо да се Слободанов и Владимиров захтев за одређивање земљишта за редовну употребу објекта КЕДАР поднели у сарадњи са Општинском управом у Чајетини, која их је саветовала и упућивала у вези са предузимањем тих радњи.
15) У поступку за одређивање земљишта за редовну употребу објекта КЕДАР, који се код Општинске управе у Чајетини води под бројем 463-27/10-02, по налогу исте Управе, урађен је Пројекат препарцелације, који је првостепена управа потврдила Потврдом број 463-27/10-02 од 22.10.2012. године.
На тај начин стекли су се сви услови за доношење коначне одлуке по захтеву за одређивање земљишта за редовну употребу објекта КЕДАР.
Али Општинска управа у Чајетини на незаконит и у пракси незабележен начин, грубом злоупотребом у вршењу поверених јој функција, прави салто мортале, тако што доноси закључак број 351-967/2003-03 од 13.12.2012. године, којим у тачки 2. изреке поништава Потврду пројекта препарцелације број 463-27/10-02 од 22.10.2012. године ??!! Невероватно је да после непуна два месеца од потврђивања тога Пројекта, Општинска управа доноси овај закључак којим поништава Потврду пројекта препарцелације број 463-27/10-02 од 22.10.2012. године.
Пројекат препарцелације израђен и потврђен у поступку за одређивање земљишта за редовну употребу објекта постојећег КЕДАР, у предмету који се води под бројем 463-27/10-02, Општинска управа у Чајетини поништава закључком донетим у предмету легализације који је вођен под пословним бројем 351-967/2003-03 ??!! To је више од безакоња и правног насиља.
При томе се не доноси никаква одлука у предмету 463-27/10-02, у којем се води поступак по захтеву за одређивање земљишта за редовну употребу објекта КЕДАР.
Позивамо председника општине да Вам стави на увид све те предмете и да их разгледате у нашем присуству. Чудно је да Ваша новинарка није тражила никакву документацију кад је прикупљала документацију за објављене текстове. Ви сте озбиљан професионалац и човек, па очекујемо да те пропусте накнадно исправите.
16) Али свакој сили има краја. Поступајући по жалби Слободана и Владимира Јеремића, Министарство грађевинарства и урбанизма, решењем број 361-351-00004/2013-06 од 11.02.2013. године, усваја жалбу и поништава напред наведени закључак Општинске управе у Чајетини број 351-967/2003-03 од 13.12.2012. године
Посебно истичемо, истине ради, да је напред наведеним Пројектом препарцелације утврђено да се по основу редовног коришћења објекта КЕДАР базној парцели на којој је изграђен овај објекат, кат.парцели број 4572/63, припоји 3 ара од суседне кат.парцеле број 4572/5.
17) Из напред наведених чињеница и доказа очигледно је да су изјаве ваших саговорника неистините и да служе неким другим нама непознатим потребама и циљевима.
Посебно истичемо да је негативан став према Јеремић Слободану и Јакши започео после одбијања Јакше Јеремића. у функцији општинског јавног правобраниоца, да да сагласност на поступак прибављања, односно куповину дела пословног објекта Предузећа „Даница“ д.о.о. из Чајетине у јавну својину Општине Чајетина.
Пошто је одбио да изда сагласност на тај уговор, Скупштина Општине Чајетина, по хитном поступку, на предлог Милана Стаматовића, сменила је Јакшу Јеремића са функције Општинског јавног правобраниоца.
Поштована господо,
За све што смо напред навели одговарамо својом чашћу и угледом, а доказујемо писаним доказима који имају снагу јавних исправа.
Полазећи од чињенице да власт квари њене носиоце, који очигледно не бирају средства да би спровели правно насиље и бескрупулозно уклањање свих оних који мисле другачије, захтевамо да овај текст објавите у првом наредном броју Вашег листа „Печат“, и на тај начин испуните своју законску и професионалну обавезу.
И све ово истине ради.

 

Слободан Јеремић
Јакша Јеремић