Душко Јовановић, директор „Сава осигурања“: Политика базирана на сигурности


Разговарала Наташа Јовановић

Да ли је у Србији осигурање постало део културе живљења?

 

„Сава Ре“ осигуравајућа кућа преко четири деценије послују на простору бивше Југославије и сарађује са реосигуравачима у више од 50 земаља света. У протеклих неколико година постала је власник већег броја осигуравајућих друштава која послују у државама у региону – бившим републикама Југославије. С обзиром на све проблеме у окружењу и на низак ниво развијености тржишта осигурања у Србији, „Сава осигурање“ које се налази у мрежи „Сава Ре“ групе успело је да реализује дефинисане планове од стране већинског власника из Словеније. На обележавању славе „Сава осигурања“, Младог Светог Николе, о предностима које нуди ова кућа, те о пословању у Србији разговарали смо са генералним директором ове куће Душком Јовановићем.

На Западу је осигурање одавно постало део културе живљења. Да ли и у којој мери је наша индустрија осигурања приближила клијентима значај својих услуга?
Осигурање у Србији се споро развија јер се на одређен начин и на осигурање рефлектује недовољна развијеност привреде и привредног система, раст или пад животног стандарда, и слично. Међутим, осигуравајућа друштва се труде да у креирању понуде производа и пакета осигурања не заостају за производима и пакетима осигурања који се нуде на Западу.

Које све врсте осигурања су у понуди?
Врсте неживотних осигурања која „Сава осигурање“ најчешће препоручује и продаје својим клијентима су осигурања имовине: Осигурање од пожара и других опасности, Осигурање машина од лома, Комбиновано осигурање рачунара, Осигурање од опасности провалне крађе и разбојништва, Осигурање стакла од лома, Осигурање објеката у изградњи, Осигурање објеката у монтажи, Осигурање залиха у хладњачама, Осигурање покретне технике, Шомажно осигурање и Осигурање домаћинства. Другу врсту осигурања чини осигурање транспорта, Карго осигурање. У трећу групу спадају осигурања од незгоде: Колективно осигурање запослених, Обавезно осигурање путника у јавном превозу, Осигурање гостију хотела, Осигурање ученика и студената, Осигурање возача, путника и радника од незгоде, Осигурање туриста и излетника, Осигурање лица за време екскурзија, летовања и зимовања, Осигурање чланова спортских организација, Осигурање чланова удружења, друштава, организација и других лица и Осигурање лица за време путовања и боравка у иностранству. Посебну групу чине осигурања од одговорности: Осигурање од опште одговорности, Осигурање превозника од одговорности и Осигурање од професионалне одговорности.

Глобални економски слом у Америци ишао је преко слома осигуравајућих друштава када је створена дужничко-поверилачка криза. Да ли се светска економска криза одразила и на пословање ваше компаније?
Не у том облику и мери баш због „плитке“ развијености тржишта осигурања, али су се последице кризе, свакако, осетиле. Индиректан утицај кризе се показао кроз одсуство учешћа домицилних осигуравача у иновативним финансијским аранжманима и кроз смањење тражње за неким видовима осигурања, посебно за животним осигурањем, која су повезана са улагањима у инвестиционе фондове. (За осигураваче у Србији посебно ће бити значајно увођење Solvency II регулативе у скоријој будућности, којом ће се омогућити дугорочна одрживост сектора осигурања у целини, уважавајући кључна искуства стечена остварењем кризе).

Како оцењујете правни амбијент у Србији када је у питању пословање осигуравајућих кућа?
Према одредбама Закона о осигурању и Закона о „Народној банци Србије“ надзор над обављањем делатности осигурања поверен је „Народној банци Србије“, чиме је успостављена интегрисана супервизија финансијског сектора у целини. У оквиру ове функције, „Народна банка“ врши надзор над обављањем делатности осигурања, издаје дозволе за обављање послова осигурања, реосигурања, посредовања и заступања у осигурању, као и за обављање послова непосредно повезаних са пословима осигурања, даје сагласност на акте и радње прописане законом, доноси акте прописане законом, обрађује статистичке и друге податке, и разматра приговоре осигураника и других корисника осигурања. Значи, захваљујући широком спектру послова надзора НБС над делатности осигурања, можемо рећи да Србија има уређено и стабилно тржиште осигурања које се постепено развија.

Какви су развојни планови ваше осигуравајуће куће?
Наша политика је конзервативна, што се показало пожељним у периоду светске економске кризе, јер конзервативна инвестициона политика базирана на принципима сигурности, ликвидности и стабилности има за последицу мање ризичну активу. Поред тога, и даље ћемо наставити са пласманима у нискоризичне финансијске деривате. Такође, развој нових производа и пакета осигурања је нешто што се редовно планира и реализује периодично према плановима и према потребама и захтевима клијената.

На чему „Сава осигурање“ базира своје пословање?
„Сава осигурање“ највећим делом премију остварује од обавезног осигурања власника моторних возила од одговорности. Међутим, неколико последњих година постепено расте одсто премије различитих врста имовинских осигурања науштрб обавезног осигурања власника моторних возила од одговорности (са 23 одсто у 2009. и 2010. години повећано је на 28 одсто у 2011. години).

„Сава Ре“ кућа је са дугом традицијом. Какви су њени почеци, како изгледа њена мрежа, те како оцењујете пословање у Србији?
У односу на исти период (01.01-30.04) претходне године, „Сава осигурање“ је повећало број закључених осигурања за 5,66 одсто,  износ фактурисане премије за 2,11 одсто и остварило висок ново наплаћене премије (индекс: 99,51). Поред тога, морамо да истакнемо битне податке квартала 2012. године: гарантне резерве покривене су средствима активе са 108 одсто, високе техничке резерве су покривене средствима активе са 105 одсто, изузетно је висока ликвидност и висока ефикасност и ажурност у исплати штета.


Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *