21. новембар – Приштина већ усвојила закон о интегрисаном управљању границама!

Док Борислав Стефановић у Бриселу води “успешне” преговоре уз свесрдну помоћ ЕУ око решавања проблема прелаза на административној граници КиМ, Приштина је увелико изгласала Закон о интегрисаном управљању прелазима што имплицира да “велико достигнуће” преговарачког тима није ни достигнуће, а ни непознато албанској страни. О чему се онда воде преговори?

Текст закона у целини:

Закон бр. 03/Л-065

О ИНТЕГРИСАНОМ УПРАВЉАЊУ И КОНТРОЛИ ДРЖАВНЕ ГРАНИЦЕ

Скупштина Републике Косова

На основу члана 65 (1) Устава Републике Косова, у циљу установљења правних прописа о

интегрисаном управљању и контроли државне границе :

Усваја:

ЗАКОН О ИНТЕГРИСАНОМ УПРАВЉАЊУ И КОНТРОЛИ ДРЖАВНЕ ГРАНИЦЕ

И. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1

Делокруг закона

(1) Овим законом се одређују надлежни органи и њихове одговорности у вези са

интергрисаним управљањем и контролом државне границе.

(2) Овај Закон се спроводи без прејудицирања конкретних мандата међународних

организација као се предвиђа Уставом Републике Косове.

(3) Сарадњу између различитих агенција врше Гранична полиција, Царинска служба,

Фитосанитарна служба, Ветеринска служба, и све остале релевантне агенције како је

дефинисано Националном стратегијом за интегрисано управљање државним границама.

2

(4) Одредбе закона спроводе се на сва лица која улазе или напуштају територију Косова,

са изузетком оних који траже или од којих се са разлогом може очекивати да траже азил. У

таквим случајевима примењује се Закон о азилу.

Члан 2

Дефиниције

За сврху овог закона изрази коришћени у овом Закону имају следеће значење:

и. Надлежни органи означавају: Влада Републике Косове, министарства и остала тела

која су одговорни за интегрисано управљање и контролу државне границе како је

прописано Националном стратегијом за интегрисано управљање државним

границама.

ии. Овлашћени службеници означавају: владине званичнике, који су одговорни за

интергрисано управљање и контролу државне границе.

иии. Интегрисано управљање границом (ИУГ) означава: координацију и сарадњу између

свих надлежних међународних и националниху у органа и агенција укључених у

граничну контролу, помагање трговине и сарадњу у пограничном региону за

успостављање ефикасних, ефективних и система за интегрисану управљање

границомкако би се осигурао општи циљ отворених, али контролисаних и безбедних

граница.

ив. Гранична линија означава: линију која разграничава територију Републике Косова од

територија суседних земаља.

в. Државана граница означава копнену, водену и ваздушну границу, обухвата и

аеродроме на којима се одвија међународни саобраћај.

ви. Гранични прелази означавају званично одређена места где лица, роба и покретна

имовина прелазе законито границу у току радног времена.

вии. Зелена граница означава све линије између Републике Косова и других држава која

искључује званичне граничне прелазе.

виии. Плава граница означава све водене области између Републике Косова и других

држава који искључује званичне граничне прелазе.

иx. Државни гранични прелаз означава сва кретања људи, робе и покретне имовине

преко државне границе.

3

x. Привремени гранични прелази означавају званично одређене који служе као гранични

прелази за одређен временски период.

xи. Демаркација означава граничну линију између две суседне државе.

xии. Гранична контрола означава: контролу која се врши на граничним прелазима да се

осигура да је људима, роби и транспортним средствима дозвољено да уђу у

Републику Косово или да изађу из Републике Косово.

xиии. Државна зона граничног прелаза означава: званично одређену и означену област

која окружује гранични прелаз.

xив. Гранични инциденти означавају: активности у близини граничне линије или преко ње

које предузимају стране владе или званичници страних влада и крше међународне

уговоре или нарушавају државну границу.

xв. Телесне шупљине означавају природне дупље или празнине у људском телу где се

могу сакрити предмети .

Члан 3

Принцип прикладности и пропорционалности

(1) Надлежни органи примењују начела прикладности и пропорционалности као ограничења

у извршавању својих надлежности.

(2) Физичка сила се предузима само кад је неопходно и само до мере која је потребна

за постизање циља законских начела уз најмање штетне последице и у најкраће могуће

време.

.

Члан 4

Сврха интегрисаног управљања и контроле границе

Интегрисано управљање и контрола државне границе врше се да би се:

и. Осигурала неповредивост државне границе;

4

ии. Заштитило здравље и живот људи;

иии. Спречила и открила кривична дела и прекрсаје, открили и ухапсили починиоци;

ив. Спречила, открила и сузбила илегална миграција;

в. Обезбедила безбедност људи и њихове имовине и заштитила животна средина на

територији Републике Косово;

ви. Спречила, открила и истражила међугранична кривична дела, у сарадњи са државним

агенцијама за спровођење закона;

вии. Спречиле и откриле све претње по безбедност и јавни ред, у вези са државним

границама;

виии. Спречавање незаконитог кретања робе и да се осигура да се акцизне дажбине и

порези плаћају како је регулисано законом.

иx. Спречавање кретања заражених производа и живе стоке преко границе.

Члан 5

Органи који обављају интегрисано управљање и контролу границе

(1) Интегрисано управљање и контрола државне границе углавном је одговорност и

надлежност Министарства Унутрашњих Послова.

(2) Задатке интегрисаног управљања и контроле државне границе углавном обавља

Погранична Полиција у сарадњи са другим надлежним државним агенцијама.

(3) Границна полициа је овласцена и одговорна за:

и. Управљање и контролу над граничним прелазима;

ии. Управљање, контролу и надзор над зеленом границом;

иии. Управљање, контролу и надзор над плавом границом.

ив. Управљање и контролу унутар Републике Косове у вези са питањима која се

односе на границе;

5

в. Издавање привремених путних исправа како дефинише Министар унутрашњих послова;

ви. Обезбеђење на међународним аеродромима у сарадњи са оператером аеродрома

и надлежним органима власти;

вии. Спречавање терористичких дела у сарадњи са свим агенцијама за спровођење

закона;

виии. Утврђивање права сваког лица које жели да уђе или напусти Косово, у вези са визом

и условима за прелазак границе;

иx. Привремено затварање граница, као одговор на министарску наредбу;

x. Издавање привремене дозволе преласка зелене и плаве границе као одговор на

министарску наредбу.

Члан 6

Олакшање интегрисаног управљања и контроле државне границе

(1) Приликом примене овог Закона, надлежни органи су овлашћени да поставе знаке

упозорења и остала упозорења или да искористи техничка средства и службене псе за вршење

интегрисаног управљања и контролу границе, као и да постави препреке за спречавање

илегалног преласка границе.

(2) Одржавање ознака и осталих упозорења према овом члану врше надлежни органи.

(3) Овлашћеним службеницима је дозвољено кретање на поседима која се налазе у

граничној зони или у близини границе, у складу са важећим законом, пешке или возилима када

је то потребно за обављање контроле и надзора државне границе, без обзира од воље

власника који се обавештава, кад год је то могуће, пре извршавања активности на

његовом поседу. Власник се у сваком случају обавештава након извршене активности,

осим уколико ово може угрозити полицијску операцију контроле државне границе.

(4) Активности надлежних органа на поседима која се налазе уз граничну линију, или у

близини граничне линије, обављају се тако да се максимално смањи ометање сфере

приватног живота власника и оштећење имовине и не сме бити непропорционално циљу који се

треба постићи.

6

(5) Власници, станари или корисници имања близу граничне линије обавезни су да омогуће

неоматани приступ надлежним органима, за редовно осматрање границе, обављања

радова и одржавања граничних знакова дуж границе.

ИИ ГРАНИЧНА ЛИНИЈА

Члан 7

Обележавање граничне линије

(1) Влада Републике Косово номинује чланове делегације међудржавних комисија за

обележавање и одржавање државних граница, које су установљене на основу постојећих

међународних споразума.

(2) Уколико гранична линија није видљиво исцртана, близина граничне линије се означава на

путу и другим комуникационим везама знацима упозорења, препрекама или другим

одговарајућим упозорењима која скрећу пажњу на близину граничне линије државе, где је

то потребно.

Члан 8

Видљивост граничне линије и забрана активности дуж граничне линије

(1) У циљу осигурања видљивости граничне линије, надлежни органи могу забранити

изградњу објеката, садњу или гајење пољопривредника производа, шума, или других

плодова дуж граничне линије.

(2) Уколико се као последица овог решења нанесе штета физичким или правним лицима, она

имају право на праведну надокнаде, као што је дефинисано допунским подзаконским

актима.

(3) Надлежни органи су овлашћени да забране пловидбу, риболов, прелазак или присуство

авиона или друге летачке и мобилне опреме дуж граничне линије.

Члан 9

Регулисање зоне дуж граничне линије

7

За усвајање Општинског просторног планирања којим се регулише територија који се протеже

до 50 метара од граничне линије, потребно је одобрење Министарства унутрашњих послова.

Члан 10

Гранични инциденти

Ако се гранични инциденти догоде, Влада је одговорна за решавање граничних инцидената.

ИИИ. ПРЕЛАЗАК ДРЖАВНЕ ГРАНИЦЕ И ГРАНИЧНИ ПРЕЛАЗИ

Члан 11

Прелазак државне границе

(1) Државна граница може се прећи само на званично одређеним граничним прелазима.

(2) У случају више силе, или ако је то предвиђено међународним споразумом, граница се

може прећи у било које време и на било ком месту.

(3) Лица која прелазе границу из разлога предвидјених у ставу 2. овог члана одмах о

томе обавештавају пограничну полицију.

Члан 12

Транзитни саобраћај

Лица која прелазе државну границу ваздушним транзитним саобраћајем не подлежу

пограничној контроли ако не напуштају ваздухоплов или остану у идентификованој транзитној

зони.

Члан 13

Утврђивање граничних прелаза

8

Граничне прелазе утврђују се од Владе Републике Косово.

Члан 14

Утврђивање привремених граничних прелаза за посебне групе лица

Влада може поставити привремени гранични прелаз за појединачно одређена лица или групе

лица, уз консултације са релевантном суседном државом у питању.

Члан 15

Регулисање граничних прелаза

(1) Оператери аеродрома и железничких станица обезбеђују адекватне олаксице и

предузимају организационе мере неопходне за осигурање интегрисаног управљања и

контроле државне границе у складу са одредбама овог закона.

(2) Оператери аеродрома и железничких станица обезбеђују без новцане накнаде

овлашћеним службеницима следеће објекте ради њихове дузности прузања безбедности: а)

адекватан простор и канцеларије, б) довољан број паркинг места, ц) сприступ својим

просторијама, д) транспорт за обављење својих дузности, е) благовремено информисање о

реду вожње, ф) ред летова и целокупан ток саобраћаја.

Члан 16

Зона граничних прелаза

(1) Сви гранични прелази, осим привремених граничних прелаза, морају имати зону

граничног прелаза, која је одговарајућа за обављање граничне контроле. Ово обухвата и

просторије за ефикасан и безбедан саобраћај и вршење контроле дрзавне границе.

(2) Зона преласка границе за железнички саобраћај обухвата железничку пругу и

одговарајуће земљиште од граничне линије до граничног прелаза.

(3) Влада Републике Косове удредјује све зоне граничних прелаза.

9

Члан 17

Обележавање граничног прелаза и његове зоне

(1) Гранични прелаз и зона граничног преласка обележавају се упозорењима и допунским

знацима.

(2) Облик, садржај и начин постављања знакова упозорења и других знакова утврђује

Министарство унутрашњих послова, у договору са Министарством транспорта, поште и

телекомуникација.

Члан 18

Зона граничне контроле

(1) Управљање и контролу границе обављају овлашћени службеници на граничном прелазу

(2). Уколико је лице ухваћено да илегално прелази границу, погранична полиција спроводи

граничну контролу на месту где је ово лице ухваћено

(3) Уколико је предвиђено међународним споразумом, управљање и контрола границе се

могу обавити у току путовања возом који прелази државне границе.

Члан 19

Обавезе путника и других лица у зони граничног прелаза

Путници и друга лица у зонама граничних прелаза поштују упутства и наређења која издају

надлежни службеници.

Члан 20

Изградња и размештање просторија у зони граничног прелаза

Изградњу објеката у зони граничног прелаза мора одобрити од Владе Републике Косова.

ИВ. ИНТЕГРИСАНО УПРАВЉАЊЕ И КОНТРОЛА ГРАНИЦЕ

Члан 21

10

Интегрисано управљање границом и контрола границе

(1) Интегрисано управљање границом и контрола границе односе се на мере за превенцију

илегалних граничних прелазака, других илегалних активности почињених дуж границе. Ово

обухвата и обезбеђивање безбедности и сигурности границних прелаза.

(2) У обављању својих задатака овлашћени службеници могу привремено задржати или

ухапсити лица која избегавају границну контролу.

Члан 22

Обавеза подвргавања граничној контроли

(1) Лица у зони граничног прелаза која намеравају да пређу или су већ прешла граничну

линију морају да покажу важећа путна документа и да се подвргну граничној контроли.

(2) Лица која подлежу граничној контроли дужна су да изнесу надлежном службенику који

врши контролу све важне чињенице у вези преласка границе и да поступају у складу са свим

законитим упутствима која донесу овлашћени службеници.

(3) У случајевима када лице тражи азил, примењују се уредбе за издавање привремених

докумената којима се даје право уласка на територију Републике Косова, као што је

дефинисано у Закону о азилу.

Члан 23

Границна контрола

(1) Овлашћени службеници задужени за интегрисано управљање границом и контролу

границе:

и. Траже да се покажу важећа путна докумената која су потребна за прелазак

државне границе за лица и њихове личне ствари,;

ии. Траже у путном документу све информације везане за релевантне околности уласка

и изласка из државе, али не само ограничено на печате у пасошу;

иии. Привремено задржава лица, ако је неопходно, као што је утврђено у члану 26 овог

закона.

11

ив. Врши личну контролу, контролу возила и/или контролу ствари (опреме) које носи лице

Члан 24

Контрола лица, робе и превозних средстава

(1) Контрола лица обухвата:

и. Проверу путних докумената и биометријских података.

ии. проверу на постојање важеће потернице.

иии. физичка контрола лица узимањем отисака прстију и шаке, и фотографисање и друге

контроле за идентификацију физичких карактеристика.

(2) Овлашћени службеници могу захтевати да лице каже шта има код себе.

(3) У случају сумње на поседовање илегалних ствари или предмета и ради утврђења

идентитета, овлашћени службеници може извршити претрес лица и њихове имовине.

12

(4) Потпуна контрола према овом члану не подразумева контролу телесних отвора, осим

њиховог визуелног прегледа. Међутим визуелни преглед ануса или вагине обаља се

искључиво уз сагласност дотичног лица, које се мора обавсетити о њеном или његовом

праву да одбије сагласност и увек од стране лица истог пола и у складу са одредбама Члана

243 (3) Закона о кривичном поступку Косова. У случају да лице одбија визуелни преглед

ануса или вагине, ово се може обавити искључиво у складу са процедурама установљеним

важећим законом и на начин који је у сагласности са међуанродно признатим стандардима

људских права, како би се сачувало достојанство и права појединца. У сваком случају,

одредбе и ограничења Закона о кривичном поступку Косова, у вези са претресом лица, а

нарочито оне које прописују Чланови 204, 243, 245(5) и 245(6) Закона о кривичном

поступку Косова, примењују се мутатис мутандис у процедури за пуну контролу лица, што

је предвиђено овим законом.

(5) Контрола возила обухвата спољну и унутрашњу визуелну инспекцију возила и потпуну

контролу возила која обухвата детаљну инспекцију свих расклопљених делова возила.

(6) Овлашћени службеници могу спровести потпуну контролу возила и лица која су у њему,

(7) Контрола робе се састоји од контроле предмета и ствари које лице које намерава да

пређе државну границу има код себе или у возилу.

(8) Уколико у току контроле лица, робе или возила, овлашћено службено лице пронађе робу

која у складу са важећим законом може бити привремено заплењена, или роба која је битна

за спровођење кривичног поступка, тада овлашћено службено лице поступа у складу са

одредбама важећег закона и укључује али није ограничено искључиво на Закон о

кривичном поступку и Закон о полицији.

Члан 25

Право присуствовања

Власник или корисник возила и власник робе или лица које поседује ове ствари имају право да

буду присутни током обављања контроле.

Члан 26

Привремено хапшење, привремено заустављање и полицијско притварање

(1) Овлашћени службеник може привремено зауставити или ухапсити, ако лице:

и. намерава да пређе или је прешло граничну линију и ако постоји оправдана сумња да

је то лице илегално прешло државну границу,

13

ии. страни држављанин који не испуњава услове за улазак, и/или боравак у Републици

Косова, али и који не може, из оправданих разлога, да одмах напусти Републику

Косово.

(2) Привремено заусатављање не може ни у једном случају прећи шест сати. Ако

привремено заустављање не овави полицајац, лице треба одмах предати полицији. Полиција

предузима одговарајућу радњу у складу са Законом о кривилном поступку.

(3) Привремено заустављано или ухапшено лице се одмах обавештава о разлозима

предузетих мера и о својим правима. Ако мере трају више од шест сати, лице се обавештава у

писаној форми, о разлозима предузетих мера. Лице се обавештава о разлозима предузетих

мера на језику који он или она разуме; ако је лице страни држављанин који не разуме један

од званичних језика на Косову, обезбеђује му се бесплатна помоћ преводиоца и има

право да контактира свог дипломатског представника за Републику Косово.

(4). Уколико је поднет захтев за азил, он се третира у складу са Законом о азилу.

(5) Ухапшено лице има право подношења жалбе на одлуку о привременом хапшењу

надлежном суду.

(6) Надлежни суд доноси одлуку у вези залбе у року од 48 сати од њеног подносења.

Члан 27

Делимично олакшавање интегрисаног управљања границом и контролом границе

(1) Када се интегрисано управљање и контрола границе контрола не могу у потпуности

спровести, због организационих разлога и недостатка особља, што може довести до

неприхватљивих периода дугог чекања за прелазак границе, овлашћени службеници могу

привремено наредити олаксану граничну контролу.

(2) У случајевима поменутим у ставу 1 овог члана, овлашћени службеник успоставља

приоритетне циљеве контроле који се прилагођава специфичној ситуацији како би се осигурали

највиши могући стандарди граничне контроле под ванредним околностима.

14

(3) Приликом утврђења приоритетних циљева интегрисаног управљања и контроле границе,

контроле на улазу у државу имају приоритет у односу на контроле на излазу из државе, осим

уколико околности не налажу супротно.

(4) На граничним прелазима где је саобраћај редак, Министарство унутрашњих послова

може наредити да се контроле на гранићно упррављање и контролу обављају полицијске

патроле.

В. МЕРЕ НАДЛЕЖНИХ ОРГАНА УНУТАР ДРЖАВЕ

Члан 28

Мере унутар државе

У складу са овим законом, активности граничне контроле се могу обављати широм

Републике Косово. Овлашћени службеници за спречавање трговине људима, кријумчарења

миграната, кријумчарење миграната, илегалних прелазака границе и осигурањем контроле

странаца:

и. контролисати и применити одговарајуће мере за откривање илегалног уласка и

боравка страних држављана и лица у Републици Косово.

ии. контролисати лица, ствари и возила на путевима, ван зоне граничног прелаза.

ВИ. МЕЂУНАРОДНА САРАДЊА

Члан 29

Органи страних безбедносних служби

(1) Улазак на Републици Косова може се дозволити униформисаним члановима страних

безбедносних служби који носе оружје и возе обележена возила са њиховим ознакама и

симболима.

(2) Дозволу за улазак чланова страних безбедносних органа на територију Републике

Косова издаје Министарство унутрашњих послова.

(3) Дозвола може садржавати специјалне услове за улазак.

(4) Под условима реципрочности, чланови страних безбедносних органа, у саставу службене

делегације у службеној посети могу ући у Републику Косово, и носити своје униформе и

носити лично наоружање.

15

(5) Чланови страних безбедносних органа могу носити оружје кратких цеви и пратећу

муницију у Републици Косово, уз дозволу Министарства унутрашњих послова.

Члан 30

Сарадња са страним безбедносним органима

Службена лица страних држава могу ући у Републику Косово и вршити контролу државне

границе које су утврђене међународним споразумом, под истим условима овлашћени

службеници Републике Косово могу исто тако обављати своје задатке ван Републике

Косово.

Члан 31

Службеници за везу

Билатералним споразумом Влада Републике Косова може разменити службенике за везу

са другим државама, у циљу повећања сарадње у области интегрисаног управљања

границом и контролом границе и омогућити размену информација.

ВИИ. ПРИКУПЉАЊЕ ЛИЧНИХ ПОДАТАКА И ДОКАЗА

Члан 32

Уређаји за аутоматско фотографисање и снимање

(1) Надлежни орган може поставити уређаје за аутоматско фотографисање и снимање у

зонама граничних прелаза и дуж државне границе

(2) Уређаји за аутоматско фотографисање и снимање се постављају тако да буду видљиви,

осим кад је скривен надзор потребан. Када се користе скривени уређаји, надлежни службеници

обавештавају командну хијерархију Полиције и Министарство унутрашњих послова.

(3) Уколико се снимају лични подаци, снимци се уништавају у року од годину дана, осим

ако су снимци потребни за гоњење кривичних дела.

Члан 33

Аутоматско прикупљање података

16

1) Овлашћени органи могу прикупљатиу личне податке и чувати прикупљене податке лица

која су подвргнута граничној контроли; за ову сврху се користе сва одговарајуће техничка

средства.

2) Надлежни ограни, у вршењу граничне контроле и управљања, могу такође користити

податке ускладиштене у бази података установљеној за прикупљање кривичних досијеа и

евиденције.

Члан 34

Евиденција

У циљу осигурања и ефективнонг управљања и контролу државне границе, гранична полиција

може водити евиденцију о:

и. лицима која се подвргавају граничној контроли;

ии. Евиденцију лица која се прошла процедуру идентификације, у складу са чланом 24

овог закона;

иии. уласцима у Републику Косово о члановима страних безбедносних служби у

униформи и службеним возилима.

ив. лицима којима су издате службене легитимације за кретање у зони преласка границе

или за слободно кретање преко границе;

в. лицима која су прекршила правила преласка државне границе,

ви. лицима која иду у лов или риболов у близини граничне линије.

Члан 35

Лични подаци

(1) За сврху назначену овим законом овлашћени службеник прикупља, задржава И користи

личне податке искључиво у складу са важећим законима, релевантним међународним

инструментима и међународним стандардима људских права. за заштиту појединаца од било

какве повреде њиховог законског права на поверљивост или законско очекивање

приватности.

17

ВИИИ. ППРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 36

Новчане казне

1) Овлашћени службеници издају новчане казне појединцима и правним лицима који крше

одредбе овог закона.

2) Врста прекрсаја и износ новчане казне се одређује се подзаконским актом.

Члан 37

Примена

У року од шест (6) месеци након ступања на снагу овог закона, Влада Републике

Косова ће, усваја подзаконске акте за потпуну примену овог закона.

Члан 38

Ступање на снагу

Овај закон ступа на снагу након објављивања у Службеном листу Републике Косова.

Јакуп Красниqи,

Преседник Скупстине Републике Косова.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *